Einde van de website

Bericht aan de bezoekers van onze website. Onze website zal op 22 oktober 2021 ophouden te bestaan. U vindt echter alle nuttige grensoverschrijdende informatie op de website https://grenzinfo.eu/fr/

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons door de jaren heen.

 
 
 

Detacheren betekent in het kader van de sociale zekerheidswetgeving, dat de werkgever een werknemer naar een ander land uitzendt om daar tijdelijk werkzaamheden te verrichten.

In deze situatie wijzigt de toepasbare sociale wetgeving niet voor de medewerker. Die blijft dus onderworpen aan de sociale zekerheidswetgeving in het land waar de werkgever gevestigd is.

Voorafgaand aan het vertrek naar het detacheringsland moet de werkgever een formulier A1 (voorheen E101) aanvragen. Dit formulier bevestigt dat de werknemer onder de sociale zekerheidswetgeving valt, van het land van bedrijfsvestiging. Het formulier kan men verkrijgen bij de bevoegde instelling van het land waar de werkgever is gevestigd. (in Nederland bij de Sociale Verzekeringsbank - SVB; in Belgiƫ, RSZ, Dienst migrerende werknemers, in Duitsland: Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland - DVKA.)

Indien de periode van tijdelijke tewerkstelling in het buitenland langer duurt dan 24 maanden omwille van onvoorziene omstandigheden, kan een verlenging van de detacheringsperiode met maximum 3 jaar worden aangevraagd.  De verlenging wordt alleen toegestaan in onderling overleg tussen de twee betrokken diensten voor sociale zekerheid.

De bepalingen inzake detachering gelden niet alleen voor loontrekkers (werknemers), maar ook voor niet-loontrekkers (zelfstandigen) die een tijdelijke beroepsactiviteit uitoefenen in een ander land.

Loonbelasting bij detachering: de regel van 183 dagen
Als de detachering korter dan 183 dagen duurt, blijft de loonheffing in het land waar u gevestigd bent. Is deze langer dan 183 dagen dan is de belasting verschuldigd in het land waar de werknemer is gedetacheerd.